Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Polityka prywatności VEHIS Sp. z o.o. i VEHIS Fin1 sp. z o.o. jako współadministratorów danych to zbiór informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej www.vehis.pl.
 2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.vehis.pl oraz stosowania plików cookies.
 3. Strona internetowa www.vehis.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji czy danych osobowych, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. VEHIS Sp. z o.o. oraz VEHIS Fin1 sp. z o.o. celem ochrony prywatności użytkowników strony i informacji przekazanych przez odwiedzających działają z należytą starannością, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Zabezpieczają wszelkie informacje oraz dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. VEHIS sp. z o.o. oraz VEHIS Fin1 sp. z o.o. nie przekazują danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.
 6. Akt prawny przywołany w treści polityki - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L2016 Nr 119, s1) (dalej jako „RODO”).


II. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest VEHIS Fin1 sp. z o.o. dane kontaktowe: tel. 32 308 84 44, bok@vehis.pl, listownie na adres: al. Wojciecha Korfantego 141, 40-154 Katowice, dalej: VEHIS Fin1 oraz VEHIS sp. z o.o. dane kontaktowe: tel. 32 308 84 44, bok@vehis.pl, listownie na adres al. Wojciecha

Korfantego 141, 40-154 Katowice, dalej: VEHIS. VEHIS i VEHIS Fin1 są współadministratorami w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, wspólnie ustalając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w ramach procesu zawierania i obsługi umów dotyczących oferowanych przez każdy z tych podmiotów

usług, w tym z wykorzystaniem strony internetowej www.vehis.pl, służącej wspólnym celom marketingowym i sprzedażowym obydwu spółek.


Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy, do którego każdy podmiot danych może się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez współadministratorów. Punktem kontaktowym jest: VEHIS sp. z o.o. Kontakt z punktem kontaktowym dla podmiotów danych jest możliwy pod adresem: iod@vehis.pl.


Współadministratorzy dokonali wspólnych uzgodnień, o których mowa w art. 26 ust. 1 RODO.

W ramach tych uzgodnień ustalili m.in., że podmiotem odpowiedzialnym za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez podmioty danych przysługujących im praw jak również obowiązku informacyjnego (art. 13-14 RODO) w ramach procesów objętych współadministrowaniem, będzie VEHIS sp. z o.o.


Cel, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przetwarzania


Dane osobowe przekazane przez użytkowników strony www.vehis.pl przetwarzane są przez VEHIS i

VEHIS Fin1 w celu:

 1. kalkulacji i przygotowania oferty, w celu zawarcia (w tym oceny możliwości zawarcia) oraz wykonania zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (a dla podmiotów danych nie będących stroną transakcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy,
 2. (w razie gdy dojdzie do złożenia wniosku o zawarcie umowy z VEHIS sp. z o.o. oraz VEHIS Fin1 sp. z o.o.): wykonania obowiązków prawnych ciążących na danym administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – w szczególności z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów rachunkowo – podatkowych, przepisów dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres niezbędny do wykonania tych obowiązków, wskazany w przepisach,
 3. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów każdego z administratorów w postaci: marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, statystycznych i analitycznych (służących m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności i jej usprawnianiu), ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez danego administratora, przedstawiania przez VEHIS jako agenta ubezpieczeniowego ofert różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych, pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia oraz ich obsługi – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, tak długo jak aktualny będzie interes administratora lub do momentu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu.


III. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do podjęcia przez VEHIS oraz VEHIS Fin1 określonych czynności np. brak podania danych osobowych uniemożliwia ocenę zdolności do spłaty zobowiązań, a tym samym uniemożliwia zawarcie umowy czy podjęcia innych działań w związku z Państwa

żądaniem.


IV. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługują Państwu następujące uprawnienia, które możecie Państwo realizować odrębnie względem każdego z administratorów, tj. VEHIS oraz VEHIS Fin1:

 1. dostępu do swoich danych osobowych — art. 15 RODO – mogą Państwo zawnioskować o udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych oraz o kopię danych;
 2. do sprostowania danych — art. 16 RODO – mogą Państwo zawnioskować o poprawienie swoich danych lub ich aktualizację;
 3. do usunięcia — art. 17 RODO – mogą Państwo zawnioskować o usunięcie danych przetwarzanych bez podstawy prawnej;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych — art.18 RODO. – mogą Państwo zażądać wstrzymania operacji na dotyczących Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w tym przepisie;
 5. do przenoszenia danych — art. 20 RODO – mogą Państwo zawnioskować o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego administratora, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub w ramach umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych — art. 21 RODO – możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw co do przetwarzania opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 7. do cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu cofnięcia zgody;
 8. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.


Celem skorzystania z przysługujących uprawnień należy skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać.


V. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (np. GIIF, Szef KAS), gdy jest to prawnie uzasadniony interes VEHIS Fin1 lub VEHIS bądź interes podmiotu trzeciego lub gdy wyrażą Państwo na to zgodę (na tej podstawie dane mogą zostać

przekazane przez VEHIS Fin1 do BIK oraz biur informacji gospodarczej oraz do spółek powiązanych z VEHIS FIN1 i VEHIS). W związku z istniejącymi podstawami i celami przetwarzania VEHIS Fin1 oraz VEHIS mogą powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom wspierającym ich bieżącą

działalność takim jak m.in. dostawcy usług IT, usług zarządzania i doradczych, usług windykacyjnych, pocztowych i kurierskich, archiwizowania i niszczenia danych i in, które to podmioty przetwarzają Państwa dane wyłącznie w imieniu i na polecenie administratora.


VI. Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe przy wykorzystaniu strony internetowej www.vehis.pl pozyskiwane są wyłącznie od osób, których dane te dotyczą lub ich przedstawicieli.


VII. Pliki cookies, a strona www.vehis.pl

 1. Strona www.vehis.pl wykorzystuje pliki cookies, głównie w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym współadministratorzy oraz inne podmioty świadczące na ich rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach strony www.vehis.pl nie ma na celu identyfikacji użytkowników.
 2. Na stronie www.vehis.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Niezbędne pliki cookies - współadministratorzy wykorzystują niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikom usług oraz funkcjonalności strony, z których użytkownik chce. skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez współadministratorów za pośrednictwem strony. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  2. Funkcjonalne i analityczne pliki cookies - Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania strony www.vehis.pl do wyborów użytkownika. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez współadministratorów i ich partnerów za pośrednictwem strony. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu na stronie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu na stronie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności strony. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Analityczne pliki cookies mogą być instalowane przez współadministratorów i ich partnerów za pośrednictwem strony. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies przez jest uzasadniony interes współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w ramach strony. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody użytkownika na wykorzystanie funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies lub ustawień przeglądarki internetowej. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy lub przeglądarki internetowej.
  3. Reklamowe pliki cookies - reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników w ramach strony www.hevis.pl oraz poza nią. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez współadministratorów i ich partnerów za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez jest uzasadniony interes współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w ramach strony. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody użytkownika na wykorzystanie reklamowych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies lub ustawień przeglądarki internetowej. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy lub przeglądarki internetowej.
 3. Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies przez stronę www.vehis.pl może uniemożliwić pełne i poprawne z niej korzystanie.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z urządzenia końcowego wykorzystując dostępne funkcje w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Na naszej stronie podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników na naszej stronie internetowej przez podmioty trzecie (w szczególności ramach plików cookies instalowanych przez te podmioty), będące odrębnymi administratorami danych osobowych:


Wirtualna Polska

Jednym z naszych zaufanych partnerów są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski (https://pomoc.wp.pl/polityka-prywatnosci).


RASP (Onet etc.)

Twoje dane osobowe na naszej stronie internetowej mogą być przetwarzane przez naszych partnerów technologicznych i reklamowych, w tym m.in. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON 146127300. Polityka prywatności ww. partnera zawierające informacje o szczegółach przetwarzania danych i przysługujących Ci uprawnieniach znajduje się pod adresem https://polityka-prywatnosci.onet.pl/ Twoje dane w powyższym zakresie będą przetwarzane w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody m.in. w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych reklam produktów i usług lub w celu dokonania właściwych rozliczeń z tytułu publikacji tych reklam. Twoje dane będą przetwarzane w ramach technologii cookies i podobnych, a w linku podanym powyżej uzyskasz informację jak zarządzać tą technologią, w tym blokować i usuwać cookies. Jeśli nie chcesz, by ww. partner przetwarzał Twoje dane zebrane na naszych stronach w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych Ci reklam produktów i usług – możesz wycofać swoją zgodę klikając tutaj (na dole strony znajdziesz link do narzędzia umożliwiającego dokonanie zmian). Tutaj → link do https://polityka-prywatnosci.onet.pl

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
+48 32 308 84 44
bok@vehis.pl
Jesteśmy członkiem
Obserwuj nas: