Zgoda BIK

I. Zakres przekazywanych i udostępnianych informacji w przypadku Klienta KONSUMENTA.

Na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa VEHIS Sp. z o.o. działając w imieniu tego Klienta wyrazi zgodę na:


  1. przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „BIK”) danych osobowych Klienta (zapytanie) i wyrazi zgodę na przetwarzanie przez BIK, w tym udostępnienie VEHIS Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji dotyczących Klienta, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez BIK danych osobowych Klienta przekazanych w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.
  2. przekazanie do BIK danych osobowych Klienta i informacji dotyczących zobowiązania Klienta wynikającego z zawartej z VEHIS Sp. z o.o. umowy oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie przez BIK tych danych i informacji do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępniania podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przez Klienta zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie przez BIK przetwarzanych w BIK informacji dotyczących Klienta, w tym stanowiących tajemnicę bankową do VEHIS Sp. z o.o. dla celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z VEHIS Sp. z o.o. umowy. VEHIS Sp. z o.o. informuje, o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


II. Zakres przekazywanych i udostępnianych informacji w przypadku Klienta – OSOBY FIZYCZNEJ POWIĄZANEJ Z CZYNNOŚCIĄ PODEJMOWANĄ WOBEC PRZEDSIĘBIORCY (tj. udziałowcy, poręczyciela, współmałżonka, dostawcy zabezpieczenia).

Na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa VEHIS FIN1 Sp. z o.o. działając w imieniu tego Klienta wyrazi zgodę na:


  1. przekazanie przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie danych osobowych Klienta (zapytanie) w celu pozyskania informacji go dotyczących, w tym prowadzonej działalności gospodarczej, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych osobowych Klienta przekazanych przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przez Klienta zgody.
  2. przekazanie przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie danych osobowych Klienta i informacji dotyczących jego zobowiązania wynikającego z zawartej z VEHIS Fin1 Sp. z o.o. umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom poważnionym na podstawie udzielonej im przez Klienta zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie VEHIS Fin1 Sp. z o.o. przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych dotyczących Klienta, w tym prowadzonych przez Klienta działalności gospodarczych, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z VEHIS Fin1 Sp. z o.o. umowy. VEHIS FIN1 Sp. z o.o. informuje, o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


III. Zakres przekazywanych i udostępnianych informacji w przypadku Klienta – OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM FIRMY.

Na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa VEHIS FIN1 Sp. z o.o. działając w imieniu tego Klienta wyrazi zgodę na:

  1. przekazanie przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie danych osobowych Klienta (zapytanie) w celu pozyskania informacji go dotyczących, w tym prowadzonej działalności gospodarczej, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych osobowych Klienta przekazanych przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przez Klienta zgody.
  2. przekazanie przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie danych osobowych Klienta i informacji dotyczących jego zobowiązania wynikającego z zawartej z VEHIS Fin1 Sp. z o.o. umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przez Klienta zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie VEHIS Fin1 Sp. z o.o. przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych dotyczących Klienta w tym prowadzonych przez Klienta działalności gospodarczych, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z VEHIS Fin1 Sp. z o.o. umowy.
  3. przekazanie przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie danych osobowych Klienta, oraz przetwarzanie tych danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przez Klienta zgody. VEHIS FIN1 Sp. z o.o. informuje, o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


IV. Zakres przekazywanych i udostępnianych informacji w przypadku Klienta – PRZEDSIĘBIORCY OSÓB PRAWNYCH I SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH.

Na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa VEHIS Fin1 Sp. z o.o. działając w imieniu tego Klienta wyrazi zgodę na:


  1. wystąpienie przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie w celu pozyskania informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących (firma przedsiębiorcy) przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych przekazanych przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przez Klienta zgody.
  2. przekazywanie przez VEHIS Fin1 Sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących zobowiązania (firma przedsiębiorcy) wynikającego z zawartej z VEHIS Fin1 Sp. z o.o. umowy oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej przez Klienta zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie VEHIS Fin1 przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących Klienta przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z VEHIS Fin1 Sp. z o.o. umowy. VEHIS FIN1 Sp. z o.o. informuje, o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
+48 32 308 84 44
bok@vehis.pl
Jesteśmy członkiem
Obserwuj nas: