Regulamin promocji Cashback 1000 zł

1. Organizatorem promocji („Promocja”) jest Vehis Fin1 sp. z o.o. („Vehis Fin1”).

2. Uczestnikiem („Uczestnik”) promocji jest każda osoba fizyczna (konsument) oraz przedsiębiorca, którzy w:

1) od dnia 01.03.2024r. od godziny 00:00 do dnia 31.05.2024r. do godziny 23:59, za pośrednictwem

strony www.vehis.pl wybierze samochód i przy wykorzystaniu opcji „Sfinansuj online” złoży wniosek o

zawarcie umowy leasingu na wybrany na stronie www.vehis.pl modelu samochodu.

oraz w okresie do 31.05.2024r. spełni łącznie poniższe warunki:

2) zawrze z Vehis Fin1 i Vehis sp. z o.o. umowę o świadczenie usług w zakresie nabycia, finansowania,

ubezpieczenia i obsługi serwisowej samochodu („Umowa”),

3) w Umowie zostanie zastrzeżona opłata wstępna na poziomie minimum 2% wartości netto samochodu

z Umowy,

4) wpłaci do Vehis Fin1 w pełnej wysokości ustaloną w Umowie opłatę wstępną,

5) wraz z Umową podpisze niniejszy Regulamin oraz wskaże numer rachunku bankowego do wypłaty rabatu.

5. Vehis Fin1 każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki z pkt. 2 udzieli rabatu do zapłaconej opłaty wstępnej

w wysokości 1000 zł brutto.

6. Kwota 1 000 zł zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w terminie 14 dni

roboczych od spełnienia łącznie następujących warunków: zarejestrowania przez Vehis Fin1 finansowanego w

ramach Umowy samochodu oraz potwierdzenia przez Uczestnika, za pośrednictwem poczty e-mail, przesłanej

przez Vehis Fin1 korekty do faktury wystawionej tytułem opłaty wstępnej. Korekta w kwocie brutto zostanie

wystawiona na kwotę odpowiadającą udzielonemu rabatowi.

7. Przedterminowe zakończenia Umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Vehis Fin1 po zaistnieniu okoliczności

wskazanych w Umowie, skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Uczestnika kwoty udzielonego rabatu tytułem kary

umownej. Uczestnik zwróci kwotę udzielonego rabatu na wezwanie Vehis Fin1, w którym Vehis Fin1 wyznaczy

Uczestnikowi, co najmniej 7 dniowy termin na dokonanie zwrotu.

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną przekazaną im na etapie

składania wniosku o zawarcie Umowy. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest również pod adresem

https://vehis.pl/files/docs/informacja_administrtora_danych_osobowych_formularz_kontaktowy.

pdf

9. Uczestnik w okresie Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, zawierając dowolną liczbę Umów

i spełniając pozostałe warunki wskazane w Regulaminie.

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
+48 32 308 84 44
bok@vehis.pl
Jesteśmy członkiem
Obserwuj nas: