Mandat po czesku, czyli 11 km/h za szybko

30 czerwca 2023
Mandat po czesku, czyli 11 km/h za szybko


  •  Dostaliśmy mandat. Z Czech.
  •  W Všechlapach na ograniczeniu do 50 km/h jechaliśmy 61 km/h
  • Tolerancja czeskiego urządzenia pomiarowego to ± 3 km/h
  • Według przepisów wysokość mandatu to od 1.500 CZK do 2.500 CZK
  • Wezwanie do zapłaty opiewa jednak na inną kwotę
  • Należą się 2 punkty karne. Czy zostaną dopisane do naszego rejestru?
  • O tym wszystkim przeczytasz poniżej


Niestety. Jechaliśmy za szybko. Bijemy się w piersi. Nie ma dla nas wytłumaczenia, dlaczego w zabudowanych, w czeskiej miejscowości Všechlapy zamiast przepisowego 50 km/h jechaliśmy 61 km/h. Zagapienie się? Pusta droga? Nieistotne. Nasz błąd. Musimy ponieść konsekwencje naszej brawury. Czekaliśmy na ten mandat, bo zauważyliśmy błysk fotoradaru. I właśnie przyszedł. Listem poleconym. Z długim, napisanym w języku polskim i czeskim,  opisem naszego wykroczenia a także nieco moralizatorskim wyjaśnieniem i pouczeniem. W sumie pismo miłe.


Pismo cytujemy dosłownie, zgodnie z oryginałem. Naszym zdaniem przydatna lektura dla każdego kierowcy, nie tylko dla takiego, który podróżuje po zagranicznych drogach.

 

Wezwanie do zapłaty kwoty określonej zgodnie z § 125h ust. 1 ustawy nr 361/2000 Dz. U., o ruchu drogowym.

Urząd Miasta Nymburk, Wydział działalności administracyjnych, sekcja postępowań wykroczeniowych (zwany dalej organem administracyjnym"), jako organ administracyjny rzeczowo i miejscowo właściwy, wzywa Pana/Panią jako użytkownika pojazdu silnikowego KR(…) do zapłaty kwoty pieniężnej w wysokości 600 CZK (słownie: sześćset koron czeskich) jako kwoty ustalonej zgodnie z § 125h ust. 1 ustawy o ruchu drogowym.

Określona kwota jest płatna w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Proszę zwrócić uwagę, aby w tym okresie kwota ta została dopisana do rachunku przytoczonego powyżej lub złożona w gotówce w kasie Urzędu Miasta w Nymburk, adres Nymburk, Náměstí Přemyslovců nr 163/20.
Według zapisów w rejestrze pojazdów silnikowych był/a Pan/Pani na dzień 01.06.2023 użytkownikiem pojazdu silnikowego, tablica rejestracyjna KR(…), i zgodnie z § 10 ust3 ustawy o ruchu drogowym został na Pana/Panią nałożony obowiązek zapewnić, aby podczas eksploatacji pojazdu na drodze na terenie Republiki Czeskiej były przestrzegane obowiązki kierowcy i zasady ruchu drogowego, określone w ustawie o ruchu drogowym.

W dniu 01.06.2023 był w Republice Czeskiej w miejscowości Všechlapy na drodze 1/38 w kierunku jazdy Mladá Boleslav o godzinie 17:40:51 za pomocą zautomatyzowanego środka technicznego, używanego bez obsługi operatora, podczas nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu drogowego udokumentowano, że bliżej nieokreślony kierowca wymienionego przez Pana/Panią posiadanego pojazdu nie przestrzegał obowiązek uczestnika ruchu drogowego, przewidziany w § 18 ust. 4 ustawy o ruchu drogowym, zgodnie z którym w strefie zamieszkania kierowca może jechać maksymalnie 50 km.h.


Kierowca przytoczonego pojazdu w wyżej wymienionym miejscu przekroczył dopuszczalną prędkość 50 km/h, gdy jego prędkość jazdy wynosiła 61 km/h, po odjęciu dopuszczalnego tolerancyjnego odchylenia układu pomiarowego (prędkości ± 3 km/h ) jego prędkość jazdy wynosiła 58 km/h, a tym samym zgodnie z § 125c ust. 1 litera f punkt 4 ustawy o ruchu drogowym wypełnił znamiona wykroczenia, które zostanie popełnione przez osobę fizyczną w ten sposób, że podczas prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym przekroczy maksymalną dopuszczalną prędkość w strefie zamieszkania o niecałe 20 km/h, za co § 125c ust. 5 litera g ustawy o ruchu drogowym nakłada grzywnę w przedziale od 1.500 CZK do 2.500 CZK.W sprawie przekroczenia maksymalnej dozwolonej prędkości względnie szkodliwości zachowania tego nieokreślonego kierowcy przytaczamy, że droga 1/38 jest szeroka i pozornie więc przejrzysta (bezpieczna) to miejsce, w którym w przeszłości zdarzały się wypadki drogowe, w tym wypadki śmiertelne. Naruszenie miało miejsce w centrum gminy, w miejscu o dużej gęstości zabudowy z przejściami dla pieszych, przystankami autobusowymi oraz skrzyżowaniami. Bez wątpienia chodzi więc o miejsca o dużym natężeniu ruchu, nawet w godzinach nocnych, gdzie każda wyższa prędkość niż prędkość dozwolona może zagrażać bezpieczeństwu i płynności ruchu drogowego i w efekcie życiu i mieniu osób.

Opisane powyżej zachowanie wykazuje znamiona wykroczenia według § 125c ust. 1 litera f punkt 4 ustawy o ruchu drogowym i nie spowodowało wypadku drogowego. Tożsamość kierowcy pojazdu nie jest znana lub nie wynika z zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia i wykroczenie może zgodnie z prawem zostać omówione na podstawie nałożenia grzywny nakazem na miejscu. Z powyższego wynika, że są spełnione także inne warunki specjalnej procedury organu administracyjnego do zastosowania obiektywnej odpowiedzialności użytkownika pojazdu (§ 125h ust. 2 ustawy o ruchu drogowym), a zatem jest określenie kwoty w wysokości 600 CZK zgodnie z § 125h ust. 1 ustawy o ruchu drogowym prawnie uzasadnione.


Pouczenie


 Jeśli określona kwota zostanie w terminie określonym prawem wpisana na rachunek Miasta Nymburk, organ administracyjny sprawę zgodnie z § 125h ust. 5 ustawy o ruchu drogowym odroczy. W tym przypadku użytkownikowi pojazdu zgodnie z § 123b ustawy o ruchu drogowym nie zostanie w rejestrze kierowców zarejestrowana odpowiednia liczba punktów (2 punkty) w punktacji kierowcy.


Jeżeli użytkownik pojazdu określoną kwotę nie zapłaci, może organowi administracyjnemu w odpowiednim terminie, pod adresem podanym w nagłówku niniejszego wezwania i do powyżej przytoczonego numeru referencyjnego MUNYM-070/43827/2023/Črv, ujawniać tożsamości kierowcy pojazdu w momencie popełnienia wykroczenia, mianowicie: imię, nazwisko, datę urodzenia i adres stałego pobytu.


Wskazanie tożsamość kierowcy jest uważane za złożenie wyjaśnienia. Jeśli określona kwota zostanie wpisana na rachunek CZ90 0800 0000 1905 0435 9359 po dacie płatności, zostanie użytkownikowi pojazdu niezwłocznie zwrócona (patrz § 125h ust. 6 i 7 ustawy o ruchu drogowym). Bez poprawnie podanego numeru rachunku (IBAN) i numeru zmiennego wpłata nie zostanie wpisana na rachunek.


Jeżeli użytkownik pojazdu określoną kwotę nie zapłaci i nie ujawni dane, dotyczące tożsamości kierowcy pojazdu w momencie popełnienia wykroczenia, organ administracyjny będzie dochodzenie w sprawie wykroczenia kontynuował. Natomiast, jeżeli w ciągu 60 dni od dnia, gdy dowiedział się o wykroczeniu, nie ustali fakty, uzasadniające wszczęcie postępowania o wykroczeniu wobec określonej osoby, sprawę zgodnie z § 76 ust. 1 litera I) ustawy nr 250/2016 Dz. U., o odpowiedzialności za wykroczenia i postępowaniach o nich, odroczy i zgodnie z § 125f ust. 1 ustawy o ruchu drogowym rozpocznie postępowanie o wykroczeniu użytkownika pojazdu z powodu naruszenia § 10 ust. 3 ustawy o ruchu drogowym.  Zgodnie z § 16 ust. 1 ustawy nr 500/2004 Dz.U.,


Kodeks postępowania administracyjnego, z późniejszymi zmianami (dalej ,,Kodeks postępowania administracyjnego"), postępowanie prowadzone jest i dokumenty sporządzane są w języku czeskim. Zgodnie z art. 16 ust. 2 kpa uczestnik postępowania powinien złożyć dokumenty sporządzone w języku obcym w oryginale i jednocześnie w tłumaczeniu uwierzytelnionym na język czeski.

vehis
Szukasz samochodu?
Doradca VEHIS ma dla Ciebie oferty 3 000 samochodów dostępnych od ręki!
[więcej]
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług telefonicznie lub za pośrednictwem SMS/MMS, w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
[więcej]
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług na podany przeze mnie w formularzu kontaktowym adres e-mail, w tym w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
Wypełniając i wysyłając formularz kontaktowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane będą przetwarzane według zasad opisanych poniżej: RODO - obowiązek informacyjny [więcej]