REGULAMIN KONKURSU - „Najbardziej Kreatywny VEHIS.Moto.Fan” („Regulamin”)

24 lipca 2023
REGULAMIN KONKURSU - „Najbardziej Kreatywny VEHIS.Moto.Fan” („Regulamin”)

I. Postanowienia wstępne.

1. VEHIS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-154), al. Wojciecha Korfantego 141, wpisana do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod nr KRS 0000778463, NIP: 1132995753, REGON: 382931136, o kapitale zakładowym 660 000 PLN jest

organizatorem (dalej jako VEHIS lub Organizator) konkursu Najszybszy Moto.Fan. VEHIS (dalej „Konkurs”)

2. Zasady opisane w niniejszym dokumencie tworzą regulamin Konkursu.

3. Uczestnik przystępujący do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin.

II. Uczestnicy Promocji.

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) , a więc osobą która może wziąć udział w Konkursie jest każda osoba fizyczna,

która:

1) ukończyła 21 lat;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) posiada ważne uprawniania do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii B,

4) wykonała zadanie konkursowego opisane w Regulaminie;

5) posiada aktywne konto na Facebooku lub Instagramie;

2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora tj. osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu

prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym. Uczestnikami Konkursu nie

mogą być ponadto członkowie najbliższej rodziny osób, o których mowa w zdaniu poprzednim. Przez członków najbliższej

rodziny rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu oraz osoby

pozostające w stosunku przysposobienia.

III. Zasady Konkursu.

1. Konkurs zostanie ogłoszony przez Organizatora na portalach społecznościowym Facebook oraz Instagram.

2. Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest:

1) odnalezienie jednego z trzech postów konursowych. Posty konkursowe będą miały oznaczenie #konkurs

2) .in.przeczytanie na stronie vehis.pl/moto jednego z trzech testów samochodów, których dotyczą posty konkursowe i

zamieszczenia pod dowolnym postem konkursowym komentarza z własną oceną opisywanego pojazdu wraz z jej

krótkim uzasadnieniem,

3) uczestnik może zamieścić dowolną ilość komentarzy,

3. spośród zamieszczonych komentarzy Organizator wybierze 16 najciekawszych i najbardziej kreatywnych wpisów i

przyzna jedną nagrodę główną i piętnaście nagród pocieszenia,Harmonogram Konkursu:

1) 25.07.2023 – ogłoszenie Konkursu na profilu Organizatora na Facebooku oraz Instagramie;

2) 26.07.2023 – 13.08.2023 – publikacja trzech postów konkursowych;

3) 13.08.2023 – zakończenie Konkursu;

17.08.2023 ogłoszenie wyników Konkursu tj. wskazanie przez Organizatora Uczestników (z podaniem nazwy profilu), których

komentarze Organizator wskazał jako najciekawsze i najbardziej kreatywne,


IV. Nagroda.

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę („Nagroda”) w postaci możliwości korzystania z samochodu marki Audi A4 (lub

podobnej klasy) z pełnym bakiem paliwa (bez limitu kilometrów w ramach oddanego pełnego baku paliwa) przez 72 godziny

od dnia wydania Nagrody (wartość nagrody wynosi 1500 PLN brutto). Samochód zostanie oddany Zwycięzcy do

korzystania na podstawie odrębnej umowy.

2. Poza Nagrodą, zwycięzca Konkursu otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przyznanej

Nagrody. Nagroda pieniężna nie podlegała wypłacie, ale zostanie pobrana (potrącona) przez Organizatora celem pokrycia

zobowiązania podatkowego zwycięzcy Konkursu.

3. Organizator, od wartości nagród wskazanych w pkt. 1 i 2, pobierze i wpłaci do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek

dochodowy od osób fizycznych równy 10% wartości nagród (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o

podatku dochodowym od osób fizycznych).

4. Samochód zostanie udostępniony Zwycięzcy na podstawie umowy najmu oraz regulaminu. Wzór umowy najmu oraz

regulamin stanowią Załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu.

5. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.

6. Samochodem będącym Nagrodą może kierować wyłącznie Zwycięzca Konkursu.

7. Organizator przyzna również 15 (piętnaście) nagród pocieszenia w postaci kodów uprawniających do miesięczego

korzystania z usługi Audioteka Klub.

8. Usługi zostaną udostępnione na podstawie regulaminu dostępnego na stronie

https://web.audioteka.com/legal/pl/Regulamin-Audioteka-Klub.pdf

V. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako: RODO) przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Dane

osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i zrealizowania Konkursu na zasadach określonych w niniejszym

Regulaminie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

Organizatora, jakimi są ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na

potrzeby wewnętrzne, dopasowanie treści usług (np. serwisów internetowych) do potrzeb Klientów, a także ich ciągłe

udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a nadto – w przypadku

danych Zwycięzcy – w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, w tym wystawiania zaświadczeń do celów

podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (dane podane

w wiadomości mailowej ze wskazaniem odpowiedzi konkursowej) a w przypadku Zwycięscy (dodatkowo) dane

niezbędne do zawarcia umowy najmu samochodu zawarte w tej umowie. Organizator informuje, że podanie przez

Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak Uczestnik ich nie poda, nie będzie mógł wziąć udziału w

Konkursie i odebrać nagrody. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Pełna klauzula informacyjna

dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.vehis.pl w zakładce [...]

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnik może się kontaktować wysyłając maila na adres iod@vehis.pl

lub listownie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „IODO”.

3. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora lub drogą e-mail na adres: bok@vehis.pl Reklamacje zostaną

rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania.

4. Regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora www.vehis.pl w zakładce [...].

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2023 r

vehis
Szukasz samochodu?
Doradca VEHIS ma dla Ciebie oferty 3 000 samochodów dostępnych od ręki!
[więcej]
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług telefonicznie lub za pośrednictwem SMS/MMS, w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
[więcej]
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez VEHIS Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług na podany przeze mnie w formularzu kontaktowym adres e-mail, w tym w szczególności celem realizacji niniejszego zgłoszenia. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.
Wypełniając i wysyłając formularz kontaktowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane będą przetwarzane według zasad opisanych poniżej: RODO - obowiązek informacyjny [więcej]